„In homine, qwi ad similitudinem Dei factus est, inveniri porest causa et medicina​ “
Paracelsica

Mediace

Mediace znamená urovnání a vyřešení sporů vlastní cestou, v bezpečném prostředí, kde klient hovoří před druhou stranou o svých obtížích a současně slyší skutečné zájmy druhé strany.

Při urovnávání konfliktních situací jde o práci  v rovině objektivní reality, psychiky i práci s energiemi klientů.

Mnohdy je to první příležitost, kdy se obě strany sejdou k tomu, aby hovořili o své situaci a hledali společné řešení, které by jim oběma vyhovovalo. Cílem mediace není usmíření, ale praktická a reálná dohoda obou stran. Mediace je realizována na neutrální půdě.

Co je cílem Mediace?

Cílem je dosáhnout a srozumitelně formulovat prakticky uskutečnitelnou dohodu, jejíž konečnou podobu spoluutvářejí všichni účastníci mediačního procesu. Tato dohoda:

 • má vždy písemnou podobu a stvrzují ji svými podpisy všechny strany (v některých případech je vyžadován i podpis mediátora)
 • zahrnuje konkrétní postupy rozdělení odpovědnosti, úkolů a řešení. Ale i sankcí za nedodržení
 • může nabývat charakteru právní smlouvy

Mediace Vás naprosté většině případů vyjde levněji než soud.Strany především neplatí po několik let dva advokáty. Hradí napolovic jednoho mediátora, navíc po krátkou dobu. Strany nehradí soudní poplatky. Mediace je prevencí vzniku dalších konfliktů a tedy snižuje riziko dalších výdajů v budoucnu.

Jaké má mediace výhody?

 • dobrovolná účast všech zúčastněných stran
 • pochopení opačné strany v dané situaci
 • plná kontrola nad procesem řešení a výsledkem celého sporu
 • vyhnutí se soudnímu sporu a tím snížit jak finanční, tak i časové investice
 • je zde vždy záruka soukromí a neprozrazení důvěrných informací
 • jednání je vedeno v neformálním prostředí
 • vyjasnění očekávání, potřeba a zájmů jak svých tak i druhé strany
 • snížení, někdy i úplně zrušení, napětí mezi stranami sporu a tím zlepšení vztahů, možnost zachovat si prostor pro případnou budoucí spolupráci
 • spokojenost s výsledkem je výrazně lepší u všech zúčastněných stran, z důvodu dohody všech stran

Kdy lze mediaci využít?

Obecně je možno říci, že mediací jde řešit a úspěšně vyřešit v podstatě jakýkoli spor (využívána bývá např. i v trestním řízení), když existuje vůle stran ve sporu se řešení dobrat.

Příklady z praxe ukazují, že využití mediace je více efektivní v těch případech kdy obě strany konfliktu jsou na stejné úrovni. Je zde pak větší motivace konflikt řešit a úspěšně vyřešit, než když strany jsou navzájem ve vztahu podřízený – nadřízený. V těchto případech většinou chybí motoviace u nadřízeného subjektu k využití mediace.

Vyplývá z toho tedy, že využití mediace je mnohem snažší v rodiných sporech, než u sporů s orgány veřejné moci, či v zaměstnání, kdy je někdy velmi složité namotivovat „nadřízený“ subjekt k tomuto způsobu řešení sporu.

Jak dlouho mediace trvá?

Zpravidla je třeba více mediačních sezení, záleží to na charakteru sporu. Každá ze stran může mediaci kdykoliv ukončit. Účastníci mají ve svých rukou i výdaje a kdykoliv je mohou, na rozdíl od soudního řízení zastavit. Pro příklad – v  průměru je zapotřebí 3 mediačních sezení, celkem tedy 9 hodin mediace, což vyjde při základní sazbě jednu stranu na 5400 Kč. Úspora oproti soudnímu jednání je tak více než značná.

Konečná cena této služby je stanovena individuálně, po dohodě s oběma stranami